กรกฎาคม 16, 2024

Environman ร่วมกับ Ecotopia จัดงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง”

Environman ร่วมกับ Ecotopia ได้จัดงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโลกในอนาคตข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมเสวนา โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยอุสรา ยงปิยะกุล, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์, วิลาวัณย์ ปานยัง, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, มารีญา พูนเลิศลาภ ร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “อีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?”และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

            ทั้งนี้ “สยามพิวรรธน์” ได้ดำเนินธุรกิจและมีนโยบายนำกลยุทธ์ร่วมกันรังสรรค์และสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฎิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆพื้นที่และในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด รวมถึงการเปิดพื้นที่ ECOTOPIA ให้เป็นพื้นที่สำหรับคอมมูนิตี้คนรักษ์โลก รวมพลังผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพื่อความยั่งยืน และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมกับ Environman องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงครั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเสวนา 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อที่ 1 Green and The City สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของคนเมือง ในหัวข้อนี้จะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบ รวมถึงบอกเล่าการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในมุมของภาคประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน พร้อมร่วมมือหาแนว โดยได้รับเกียรติจากมารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ก่อตั้ง SOS EARTH และ Miss Universe Thailand 2017 วิลาวัณย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้ง Environman และดำเนินรายการโดยจรีรัตน์ เพชรโสม ทูตสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิโลกสิ่งแวดล้อมและ Miss Earth Fire 2021

หัวข้อที่ 2 Towards Sustainable Future กรุงเทพฯ เมืองแห่งความยั่งยืน

              ในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ เมืองที่มีรถยนต์มากกว่า 10 ล้านคัน มีตึกสูงมากกว่าต้นไม้ และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงลิ่ว ซึ่งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมแบบนี้จะทำได้จริงหรือ? และต้องทำอย่างไรบ้าง?

              ช่วงที่สองได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มาร่วมพูดคุยเรื่องเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE (คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน) ในกรุงเทพฯ รวมถึงความสำคัญ​ของการแยกขยะ และการ Upcycling เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืน

            และช่วงสุดท้ายรศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมตอบคำถามจากประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานอีกหลายท่าน อาทิ อวัช รัตนปิณฑะ, วีณาริน ลุลิตานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย พัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย จาก Action for Climate Empowerment Thailand และตัวแทนจากมูลนิธิโลกสีเขียว

ขอเชิญร่วมติดตามกิจกรรม Environman x Ecotopia Hears You ได้ที่ Facebook : Ecotopia Thailand และ Facebook : Environman หรือมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษนี้ได้ที่ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

You may have missed