กรกฎาคม 22, 2024

ตอน 6 ออกอากาศวันพุธท่ี 16 ธันวาคม เวลา 22.50 น. ทางช่อง 3 กด 33

แม้ มาร์ค (คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา) จะจุ๊บจอง ีกิจ (คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี) เอาไวแ้ ล้ว แต่ก็หวงและกลวัจะเสียกิจใหค้นอ่ืนมารค์จึงมาขอความช่วยเหลือจากแสนแสบ(กาดกาดพลอยสุภา)ใหไ้ดเ้ป็นแฟน กบั ีกิจซะที แสนแสบอาศัยความร่วมมือของลูกทีมวยั มัธยม อย่าง ขลุ่ย (แบงค์ – ธีวรา ปัญญะธารา) และ ไผ่ (ภณ – ธนภณเอียมกาชัย)แอบอา้งภารกิจพิชิตใจวายุ(บาสสุรเดชพินิวัตร์)มาบังหนา้ใหิจหลงเช่ือว่าีแจ๊ค(เจ็ทเจษฎากร บัณฑิต) และ ีโก้ (เจมส์ – กษม กาญจนวัฒนา) จะวดั ดวงขอวายุ ป็นแฟนพรอ้ มกนั ไปเลย

แผนการเซอรไ์ พรส์ สารภาพรักของมาร์ค มีเค้าว่าจะวุ่น เม่ือ ปารวีย์ โผล่มาขอรอ้ งให้กิจช่วยเหลือเรื่องวายุ ความบงัเอิญท่ีประจวบเหมาะจะเกิดขนึ้ในวนัเดียวกนัทาใหิจตอ้งเลือกระหว่างความรกัของตวัเองกบัมารค์และความ รกัของปารวียบัวายุ

การตดัสินใจของกิจจะเป็นยงัไง?มารค์จะไดล้งเอยกบัีกิจรเึปลา่?

มาเอาใจช่วยกัน ใน ‘Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ตอนท่ี 6 ในวันพุธท่ี 16 ธันวาคม เวลา 22.50 น. ทางช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์พร้อมกันท่ัวโลกได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com เวลา 23.20 น. เป็ นต้นไป #Starhunterentertainment #GenYTheSeries #วัยรุ่นวุ่นYรัก #SBFIVE #Superboy #StarHunterNewGen #GenYEP6

You may have missed