พฤษภาคม 23, 2024

ซีรีส์ ‘Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ตอน 8 ออกอากาศวันพุธที่ 30 ธันวาคม เวลา 22.50 น. ทางช่อง 3 กด 33

ซีรีส์ ‘Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก’  

เรื่องย่อ ตอนที่8 :: ความจริงในใจ

มาร์ค(คิมม่อน-วโรดมเข็มมณฑา)มางอ้ กิจ(คอปเตอร์-ภานุวัฒน์เกิดทองทวี)ถึงห้องและชวนกิจ ไปฟังเพลงในงานเดือนหนาวดาวอ่นุ ในขณะท่ีวายุ(บาส-สุรเดชพินิวัตร)์หวัหมนุกบั แจ๊ค(เจ็ท-เจษฎากรบัณฑิต), โก้ (เจมส์ – กษม กาญจนวัฒนา) ท่ยี งั ตามจีบ และพยายามกีดกนั หมอธนู (ดุล – ดุล ร่มจาปา) ใหอ้ อกห่างจากวายุ
ภายในงานเดือนหนาวดาวอุ่น ในบรรยากาศน่ังฟังเพลงกลางสวน มาร์ค และ วายุ รอ้ งเพลงบอกความในใจ กิจรบัรูค้วามรกัของมารค์ และเร่มิเปิดใจยอมรบัในท่สีดุ
กิจพดูเตือนธนูท่เีขา้มาใกลช้ิดวายเุพราะมีเหตผุลบางอย่าง!กิจเป็นห่วงว่าธนูจะทาใหว้ายเุจ็บซา้อีกครงั้!
ในขณะเดียวกันความบาดหมางของธนูกับพัดโบก(จูเนียร์-รณกรสุนทรนนท์)ก็รุนแรงขึน้ เม่ือพัดโบก มาหาเรื่องวายุถึงคณะ และธนูออกมาปกป้องจนเจ็บตัว ความรูส้ ึกดีๆ ท่ีเร่ิมก่อตัวขึน้ ระหว่างธนูและวายุจะเป็นอย่างไร ต่อไป?
ธนูจะกลา้ เปิดเผยความจริงกบั วายุหรือไม่? ติดตามชมซีรีส์ ‘Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก’ ตอนท่ี 8 ในวัน พุธท่ี 30 ธันวาคม เวลา 22.50 น. ทางช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์พร้อมกันท่ัวโลกได้บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี)้ และเว็บไซต์ iQ.com เวลา 23.20 น. เป็ นต้นไป #Starhunterentertainment #GenYTheSeries #วัยรุ่นวุ่นY รัก #SBFIVE #Superboy #StarHunterNewGen #GenYEP8