กรกฎาคม 16, 2024

Billkin (บิวกิ้น)” ร่วมแจมกับ “TangBadVoice”    ร้องเพลง RAP อารมณ์รัก ในเพลง “คิดไม่ออก”

หลงั จากปล่อยเพลง“เปรตป่ะ” เพลงแรปสดุ ฮาทที7 ําเองร้องเองจนโด่งดงั กลายเป็นไวรัลภายใน ชวั7 ข้ามคืน และยงั ปล่อยผลงานเพลงแรป เนือH หายยี วนชวนขบคิดออกมารัว ๆ อีกหลายเพลง จนมีแฟน ๆ ติดตามกนั อย่างเหนียวแนน่ จนมาถึงเพลงที7ประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลาย คนเอาไปร้องกนั ลินH รัว ใน เพลง”ลินHติดไฟ” จนกลายเป็นRapperหนุ่มเจ้าของรางวลั “Viraloftheyear”จากRapisNowawards ข้ามไปโด่งดงั ไกลถึงเกาะองั กฤษ ได้รับเลือกเป็น The 25 best Asian albums of 2020 จากนิตยสาร NME ล่าสดุ ศิลปินอิสระขวญั ใจเยาวรุ่น อย่าง TangBadVoice (ตงั- -ตะวันวาด วนวิทย์) กลบั มาสร้างสีสนั ให้วงการเพลงได้คึกคกักนัอีกครังH โดยสร้างเซอร์ไพรส์ชกัชวนBillkin(บิวกิน–พฒุิพงศ์อัสสรัตนกุล) จาก ค่ายนาดาว มิวสิค มาร่วมแจมกนั ในนาม TangBadVoice feat. Billkin กบั เพลง “คิดไม่ออก” เพลง จงั หวะน่ารกั กบั ท่อนฮกุ ที7ร้องตามได้ง่าย ๆ ซึ7งพอปล่อยเอ็มวีออกไป ฟีดแบ็กดีสดุ ๆ แถมยอดวิวยงั คง พ่งุ แรงไม่หยุด
ตงั- -ตะวันวาด (TangBadVoice) กล่าวว่า “ผลงาน ทงัH 7 เพลงที7ผ่านมาของผม ส่วนใหญเ่ ป็นแนว RAP ทงัH หมดเลยครับ ตอนแรกทเี7 ขียนเพลง “คิดไม่ออก” ไม่ได้ตงัH ใจให้ออกมาเป็นแนว POP แตพ่ อเขียน ไปเขียนมากลายเป็น POP ที7ผสมกบั RAP ตอนแต่งท่อน RAP เสร็จ ยงั รู้สึกว่าเพลงมนั ยงั โล่ง ๆ เลยลอง ฮมั ๆดนตรีขึนHมาจนได้มาเป็นท่อนฮุกซ7ึงในเพลงคิดไมอ่อกเนือHหาเป็นเรื7องราวของคนหวงแฟนกลวัใคร จะมาจีบเธอ จนเกิดเป็นความนอยด์ คิดไมจ่ บไม่สินH ตอนแรกอยากทําเอง ร้องเอง ยงั ไม่คิดจะปล่อย ออกมา จนเพลงเร7ิมลงตวั มากขนึH ก็เลยคิดถึงตอนทเ7ีคยร่วมงานกบั บิวกนิH ในซีรีสแ์ ปลรกั ฉันด้วยใจเธอ จําได้ว่าเคยจบั มือทําสญั ญากนั ไปหนึ7งทีว่า อยากทําเพลงด้วยกนั สกั ครงัH ซึ7งพอผมทําเพลงนเีHสร็จก็เลย ส่งเพลงให้บิวกนิH ฟัง และชวนมาร้องเพลงนดีH ้วยกนั ส่วนตวั รู้สึกชอบนิสยั ทเี7 ขาเป็นเดก็ กวน ๆ เลยอยากให้ มีมมุ นีสH ะท้อนออกมาในเพลง เหมือนเป็นท่อนล้อ ๆ เล่น ๆ กนั และอยากให้บิวกนิH ได้ลอง RAP รู้สกึ ว่า น่าสนใจดี ซ7ึงพอได้เข้าห้องอดั กนั จริง ๆ บอกเลยว่าสนกุ มากครับ ต่างฝ่ายต่างมาบ}ิวกนั ว่าอีกคนจะร้อง ออกมาแบบไหน โชคดีที7เพลงนีมH ีพเี7 บล สพุ ล มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ มาคอยดแู ลภาพรวมให้ ถือเป็น ครงัH แรกในชีวิตที7ผมได้ทําเพลงในห้องอดั แบบจริงจงั เพราะปกติคืออดั เอง ทําเองในสไตลต์ วั เอง รู้สึกดใี จ ที7ทางนาดาว มิวสิค ให้บิวกนิ H ได้มาร่วมงานกบั ผม ด้วยความท7ีผมเหมือนเป็นศิลปินอิสระ ที7ไม่ได้มีค่าย ไม่มีสงักดัอะไรแต่พี7ๆทุกคนคือให้โอกาสเราจริงๆ ผลงานครังHนืHผมพอใจมากครับคือรู้สึกแฮปปีHตงัHแต่ ได้อดัเพลงด้วยกนัแล้ว สําหรับเอ็มวีเพลงนคีHือผมและแฟนช่วยกนัดไูดเรกชน7ัทงัHหมดเองเป็นการทํางาน ท7ีเราคิดไว้ว่า จะทําอย่างไรให้ออกมาสนกุ เป็นธรรมชาติ บรรยากาศและฟิลลิ7งเลยออกมาเหมือนเรากําลงั อยู่ทงี7 านเลยีH งปิดกล้อง ที7ผมกบั บิวกินH มาร้องคาราโอเกะกนั ซึ7งเอ็มวเี พลงนีHเริ7มตอน 7:45 น. ถ่ายทํา เสร็จเวลา9:30น.ครับเป็นอกีเอ็มวีทผี7มใช้เวลาทํางานสนัHมากๆเลยครับ ความตงัHใจคืออยากถ่ายทอด ตวั ตนของบิวกินH ถ่ายทอดความร่าเริงสดใสของเขาออกมาให้ได้เห็นกนั หวงั ว่าทุกคนจะชอบเพลง และเอ็มวีนีกH นั นะครับ ฝากติดตามเพลง คิดไม่ออก ได้แล้ววนั นีHทาง YOUTUBE: TangBadVoice ขอบคณุ มากครับ”
(บวิกนิ-)”ร่วมแจมกบั “
ร้องเพลงRAP
ติดตามชมมิวสิควิดีโอเพลง “คิดไม่ออก” ได้แล้ววนั นี H ทาง YouTube : TangBadVoice https://www.youtube.com/watch?v=0iww5vMh4J8

You may have missed